Bildiri Yazım Kuralları

Tüm bildiri Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır.

Bildiri başlığı: Bildiriyi tanımlayıcı şekilde 14 punto kalın harflerle yazılmış ve ortalanmış olmalıdır. En fazla 15 ve en az 4 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelime olabilecek, vurgu gücü yüksek terimler içermelidir. Kısaltma ve formüller içermemelidir. Ticari isimler içermemelidir.

Birinci Yazar 1*, İkinci Yazar 2, Üçüncü Yazar 3

1 Birinci Yazar iletişim adresi

2 İkinci Yazar iletişim adresi

3 Üçüncü Yazar iletişim adresi

* Sorumlu yazar ismi ve e-posta adresi

Özet: Bildirideki bilginin kısa bir tanıtımı olmalı. Amaç tümcesi ile başlamalı, bildirinin ana bölümlerinin (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneriler) her birinin kısa bir özetini içermelidir. Çalışma özeti en fazla 250-400 sözcük ve tek paragraf olmalıdır. Özet içeriği kısa olmalı ve kaynak içermemelidir. 10 punto, iki yana yaslı şekilde, paragraf başı yapılmadan yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Özet bölümünden sonra 1 satır boşluk bırakılarak (10 punto); en az 4 (dört), en fazla 6 (altı) anahtar kelime virgülle ayrılarak verilmelidir. Sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük harfle başlayacak şekilde diğer kelimelerin tamamı küçük harflerle yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, bildiri başlığında bulunan kelimeleri tekrar etmemelidir.

Kelime 1, kelime2, kelime3, kelime 4, kelime5, kelime6

1.GİRİŞ

Okuyucuyu konu hakkında bilgi sahibi yapmak, çalışmanın önemi ve hedefleri hakkında bilgi vermek, elde edilen sonuç ve öneriler hakkında okuyucuyu kısaca bilgilendirmek amacıyla yazılır. Okuyucuyu yeterince bilgi sahibi yapmak için gerekli literatürler verilmelidir. Kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmeli, gerekirse bu yöntemlerin neden tercih edildiği belirtilmelidir. Elde edilen başlıca bulgular ve sonuçlardan kısaca bahsedilmelidir.

Sayfa Düzeni

Bildiriler tek satır aralıkla, A4 kâğıda, üstten, alttan, sağ ve sol kenarlardan 3 cm bırakılarak kalan yazı alanı içine tek sütun şeklinde yazılmalıdır. Bildiri metnine sayfa numarası verilmeyecektir ve varsa ekler dahil 10 sayfadan fazla olmamalıdır.

Kısaltmalar

Bildiride kullanılacak kısaltmalara ait açıklamalar bir kez yapıldıktan, bildiri içinde kullanılmaya devam edilebilir.

Teşekkür

Çalışmanıza yardımcı olan kişiler veya kurumlara edeceğiniz teşekkürleri bildirinizin sonunda Kaynaklar bölümünden önce “Teşekkür ” başlığı altında belirtebilirsiniz.

METİN BÖLÜMLERİ

Özgün araştırma bildirileri “Giriş”, “Materyal ve Yöntem”, “Bulgular ve Tartışma” ve “Sonuçlar” bölümlerine göre yazılmalıdır. Senteze ve kaynak incelemesine dayalı derleme tarzındaki bildirilerin başlık ve alt başlıkları yazar ya da yazarların yaklaşımlarına göre belirlenebilir.

İlk başlık anahtar kelimelerden sonra 1 satır (12 punto) boşluk bırakılarak 1.’den başlayarak (Kaynaklar başlığı hariç) numaralandırılmalı (örnek: 1.Giriş, 2.Materyal ve Yöntem, .... şeklinde), diğer ana başlıklar bunu takip etmelidir. Ana ve alt başlıklar küçük harflerle koyu (bold) 12 punto yazılmalı, ana başlıklarda her kelime büyük harflerle yazılmalı, alt başlıklarda sadece ilk harfler büyük olmalıdır. Ana başlıklarla bir üst satır ile bir sonraki satır arasında 1 satır (12 punto) boşluk bırakılmalıdır. Tüm metin iki yana hizalı olmalıdır. Özet başlıkları da dahil olmak üzere ana ve alt başlıklar sola dayalı paragraf başı olmaksınız normal yazım

marjından başlamalıdır. Sadece metin içerisindeki bilimsel isimler (bitki ve hayvan isimleri gibi) ile “Kaynaklar” bölümündeki dergi isimleri italik yazılmalıdır.

TABLO, ŞEKİL ve RESİM KURALLARI

Tablo, şekil ve resimler, bildiri metninin içinde en uygun yere yazar tarafından konulmalıdır. Bildiri içinde kullanılan tüm tablo, şekil ve resimlere metin içinde atıf yapılmalıdır. Renkli tablo, şekil ve resim kullanılabilir. Bildiride kullanılan tüm şekil ve resim dosyaları ayrıca kitabın baskı aşamasında istenebilir.

Tabloları sayfaya sığdırmak için sayfa yönü kesinlikle değiştirilmemelidir. Onun yerine tablo içindeki metinlerin yönü ve tablo tasarımı değiştirilmelidir. Tablolar en fazla 14 cm genişlikte ve 20 cm yüksekliğinde olmalıdır. Tabloların düşey çizgileri çizilmemelidir.

Grafikler grafiğin düzenlendiği program dosyası olarak kitabın basım aşamasında istenecektir. Kesinlikle grafikleri resim formatına dönüştürerek bildiriye eklenmemelidir.

Resim ve fotoğraflarda da tablo boyutlarındaki sınırlamalara uyulmalıdır. Resimler en az 300 dpi çözünürlükte bildirinin uygun yerine konmalıdır. Özgün resimler kitabın basım aşamasında istenecektir. İnternetten alınan, çözünürlüğü düşük ve telif hakkı yazarda olmayan resimler kullanılmamalıdır. Aksi halde sorumlu bildirinin yazar(lar)ıdır

Şekil, tablo, grafik ve resimler belirtilen yazı alanı içerisinde sayfa ortalanarak konmalı, her şekil, tablo, grafik ve resme metin içinde atıf yapılmalı ve atıf yapılan paragraftan hemen sonra yerleştirilmelidir. Tablo ve grafik içerikleri ile başlıkları 10 punto büyüklükte olmalı, başlıklar numaralandırılarak tabloların üstüne; şekil, resim ve grafiklerin altına ortalanarak olarak yazılmalıdır.

Şekil, tablo, grafik ve resimler Türkçe, başlık ve içerikleri ile birlikte bildirinin ana metni kısmında yer almalı, başlık cümlelerinin ilk harfi büyük olmalıdır. Buna ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır.

Şekil 1. Şekil başlığı

Tablo 1. Tablo başlığı

KAYNAKLAR

“Kaynaklar” başlığı altında, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kongreye gönderilen bildirilerde, metin içinde atıf yapılan tüm yayınların mutlaka kaynaklar listesinde gösterildiğinden emin olunması gerekmektedir.

Kaynak olarak belirtilen tüm yayınlarda mutlaka yazarların adları, dergi adı / kitap başlığı, bölüm başlığı / bildiri başlığı, yayın yılı, cilt numarası / kitap bölümü ve sayfalama mevcut olmalıdır. Kısaltılmış dergi adı ve kitap başlığı kullanılmamalıdır. Kullanılan kaynağın varsa DOI numarası verilmelidir.

Online (Web) kaynakları

Web üzerinden alıntı yapılarak kullanılan kaynaklarda asgari olarak tam URL ve son erişilen tarih mutlaka verilmelidir. İlgili web kaynağında başka bir bilgi biliniyorsa, DOI, yazar adları, tarihler, ana kaynak yayın, vb referans da verilmelidir.

Kaynakların Metin İçerisinde Gösterimi

Kaynaklar metin içerisinde parantez içerisinde;

Tek yazarlı kaynak için (Yılmaz, 1992),

İki yazarlı kaynak için (Gümüş ve Johnwick, 1998)

Çok yazarlı kaynak için (Özden ve ark., 2007)

Birden fazla kaynak için tarihsel olarak sıralanmış şekilde (Daşdemir, 2000; Akkemik, 2001; Akalp ve Gül, 2005)

Aynı yazarın aynı tarihte yapılmış birden fazla eseri olduğu takdirde bu eserler yılların sonuna a, b, c … harfleri konarak belirtilmelidir. (Bliss, 2000a; Bliss, 2000b).

Kaynaklar Listesi

Kaynaklar listesinde; bildiri metni içinde atfı yapılmış, yayınlanmış ya da yayınlanması kabul edilen yayınlar gösterilmelidir. Kişisel iletişim ve yayınlanmamış eserler sadece metin içinde belirtilmelidir. Kaynaklar listesinde belirtilmesi gereken yayınlar, dipnot şeklinde gösterilmemelidir. Kaynaklar ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynak gösterilen bildirilerin, dergilerin ve kitapların tam adları eksiksiz şekilde yazılmalıdır. Dergi adlarında kısaltma kullanılmamalıdır.

Sempozyumlardan ve dergilerden alınan bildirilerin isimleri yazılırken sadece ismin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Kitap isimlerinde ise her kelime büyük harfle başlamalıdır.

Atıf yapılan yayınların Kaynaklar kısmında gösterilmesi aşağıdaki stillerde olmalıdır:

Dergi bildirisi

Asakawa, S., Yoshida, K., Yabe, K., 2004. Perceptions of urban stream corridors within the greenway system of Sapporo, Japan. Landscape and Urban Planning 68(2-3): 167–182, doi:10.1016/S0169-2046(03)00158-0.

Heede, B.H., 1991. Response of a stream in disequilibrium to timber harvest. Environmental Management 15(2): 251-255.

Ben-Akiva, M., de Palma, A., Kanaroglou, P., 1986. Dynamic model of peak period traffic congestion with elastic arrival rates. Transportation Science 20(2): 164-181.

Yıldırım, N., Taşkın , H., Karaman, R., 2012. İstanbul-Beylerbeyi Sarayında Coleoptera tülerine karşı sülfüril florit kullanılarak yapılan fumigasyon uygulaması. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 62(1): 47-52.

Kitap

Birkeland, P. W., 1984. Soils and Geomorphology. Oxford University Pres, New York.

Haris, C. W. and N. T. Dines, 1988. Time-saver Standarts for Landscape Architecture. McGraw-Hill, Inc., New York.

Brilon, W. (Ed.), 1988. Intersections Without Traffic Signals, Proceedings of an International Workshop. Springer-Verlag, Berlin.

Kitap içinde bölüm

Fischer, G.W., Nagin, D., 1981. Random versus coefficient quantal choice models. In: Manski, C.F., McFadden, D. (Eds.), Structural Analysis of Discrete Data with Econometric Applications, MIT Press, Cambridge, MA, pp. 273-304.

Sempozyum, Konferans ve Çalıştay bildirisi

Dahlgren, R. A., 1988. Effects of forest harvest on stream-water quality and nitrogen cycling in the Casper creek watershed. In: Proceedings of The Conference on Coastal Watersheds: The Casper Creek Story. May 6, Ukiah, California.

Daganzo, C., 1996. Two paradoxes of traffic flow on networks with physical queues. II Symposium Ingenieria de los Transportes, Madrid, 22-24 May 1996, pp. 55-62.

Online (Web) kaynakları

FAO 2017. A review and analysis of international legal and policy instruments related to deep-sea fisheries and biodiversity conservation in the ABNJ. http://www.fao.org/publications/card/en/c/e39b7135-4839-453e-a2ae-962f88eff720/ (Ziyaret tarihi: 03 Nisan 2017).

Tam metin gönderme tarihi 18 Eylül 2017 tarihi olup yazım kuralları için tıklayınız.

 


Bu yazı 3205 kez okundu...