Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

BİLİM KURULU YÖNERGESİ

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

BİLİM  KURULU  YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE  DAYANAK

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; 55.Dönem Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim Kurulunun kararı ile dernek bünyesinde kurulan Bilim Kurulunun oluşumunu, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -  Bu Yönerge, Türkiye Ormancılar Derneğince oluşturulacak bilimsel görüş ve gerçekleştirilecek bilimsel etkinliği, dernek tarafından yayınlanmak üzere hazırlanan ( Orman ve Av Dergisi, tanıtım ve vb. kitap ve broşürler hariç) tüm yayınları, toplumsal sorumluluk faaliyetlerinin bilimsel içeriklerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge; Türkiye Ormancılar Derneği Tüzüğünün 21.inci maddesinin 5. Fıkrasına ve Türkiye ormancılar Derneği Kol Yönetmeliğinin 7. inci Maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
BİLİM  KURULUNUN AMACI, OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Bilim Kurulunun Amacı

Madde 4 - Bilim Kurulunun amacı; Türkiye Ormancılar Derneği bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, yayın, ulusal veya uluslararası düzeydeki her türlü bilimsel toplantı, toplumsal sorumluluk ve hizmet etkinliklerinde bilimsel ilkelere uyumun sağlanması ve aykırı uygulamaların önlenmesidir.

Bilim Kurulunun Oluşumu

Madde 5 - Bilim Kurulu; dernek çalışmalarına bilimsel destek sağlayabilecek dernek üyesi öğretim elemanları arasından, dernek yönetim kurulu tarafından seçilen üyelerden oluşur. Bilim kurulu en az yedi kişiden oluşur. Üst sınır konusunda bir kısıtlama yoktur. Kurul daha etkin çalışabilmesi için kendi içinde çalışma gurupları oluşturabilir.

Üyelerin Görev Süreleri

Madde 6 -  Bilim Kurulu Üyelerinin görev süresi Türkiye Ormancılar Derneği yönetim kurulunun seçimi ile başlar, yeni dernek yönetim kurulunun seçimi ile sona erer. Görev süresi üç yıldır.


        Üyeliği Sona Erdiren Haller

Madde 7 -  Bilim Kurulu üyelerinin süreleri dolmadan, üyelikten çıkarmayı gerektiren haller hariç, herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Bilim Kurulu üyeliği yalnızca üyenin; yurt dışı görevi, sağlık sorunu gibi gerekçelerle kesintisiz bir şekilde bir yılı aşan bir süreyle kurul toplantılarına katılamayacağının anlaşılması, etik kurallara aykırı davranıldığının sabit olması gibi durumlarda kurul başkanının yazılı talebi üzerine dernek yönetim kurulunca sona erdirilir.

Bilim Kurulunun Yapısı

Madde 8 - Kurul ilk toplantısını ilgili yönetim kurulu üyesinin başkanlığında yapar. Bu toplantıda bilim kurulu üyelerince açık oyla, üç yıllık süre için, Bilim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı seçilir. Başkanın yokluğunda, Bilim Kuruluna başkan yardımcısı başkanlık eder. Herhangi bir nedenle üye sıfatını kaybeden başkanın görevini, yeni başkanın seçileceği ilk toplantıya kadar başkan yardımcısı yürütür. Bu suretle göreve gelen başkan görev süresini tamamlar.

Bilim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 9 - Bilim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

a- Dernek amaçlarına uygun olarak bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları desteklemek,

b- Ormanlarla ilgili yasal düzenlemelerin değişen toplumsal yapı ve ormancılık bilimi yönünde yeniden düzenlenmesine yönelik araştırmalar ve öneriler geliştirmek,

c- Ormancı çalışanların yasal hakları, çalışma koşulları ve yaşam koşulları ile ilgili araştırmalar yapmak ve gelişimi yönünde çaba harcamak,

d- Ormancılık eğitiminin gelişmesi ve yaygınlaşması yönünde araştırmalar yapmak, öneriler oluşturmak,

e- Ulusal ve Uluslar arası kurum ve bilim adamlarıyla ilişki kurarak ortak araştırma geliştirme programları gerçekleştirmek,

f- Ormanların korunması, devamı ve geliştirilmesi yönünde araştırmalar yapmak, projeler oluşturmak,

g- Ulusal ormancılık politikasının oluşumu için araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara katılıp desteklemek,

h- Dernek tüzüğünde belirtilen dernek amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik araştırmalar ve projeler yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURULUN ÇALIŞMA DÜZENİ

 

Madde 10 - Bilim Kurulu Türkiye Ormancılar Derneği Eylem Planıyla kendisine verilen görevleri ya da görev ve yetki alanına giren konuları gerçekleştirirken, Bilim Kurulu Başkanı, kurul üyelerinin görüşünü de alarak bilim kurulu içinde komisyonlar oluşturabilir. Komisyon hazırlayacağı raporu kendisine verilen süre sonunda kurul Başkanlığına iletir.

Bilim Kurulu düzenlenmesi düşünülen Ulusal veya uluslararası Bilimsel Toplantılar için de talep halinde alternatif konular önermek üzere komisyonlar kurabilir. Gerekli hallerde komisyon başkanları bilim kurulu üyesi olmayan kişileri de komisyona dahil edebilir veya onların görüşlerini alabilir.

 

Toplantı ve Karar Alma Usulü

Madde 11 - Bilim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Yürürlük

Madde 12 - Bu yönerge Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 - Bu Yönerge, Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı tarafından yürütülür.

          14.08.2015

  

 

    Fevzi KALELİ                                        Nihat ÖZ                                     Hüseyin ÇETİN                    

     Başkan                                             II. Başkan                                     Genel Sekreter                              

  

  

    Kemal KAYA                                  A.Hüsrev ÖZKARA                           A.Ozan ÇEKİÇ        

      Sayman                                                  Üye                                                  Üye

 

   M.Metin AVŞAROĞLU                   Sıtkı ERAYDIN                               Dursun KEPENEK

                Üye                                               Üye                                                  Üye

 


15.10.2015

Bu yazı 2366 kez okundu...