Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
DANIŞMA  KURULU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 :Bu Yönetmeliğin amacı;

Türkiye Ormancılar Derneği Tüzük’ ünün amaçları doğrultusunda Derneğin dönemsel çalışmalarını değerlendirmek, geleceğe yönelik düşünce veprojeleri tartışmak, bunlara ilişkin önerilerde bulunmak, eğilim belirlemek veya öneri kararı almak amacıyla Danışma Kurulunun oluşturulması ve çalışmaesaslarınınbelirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 :Bu Yönetmelik, Türkiye Ormancılar Derneğinin 5253 Sayılı Yasaya göre değiştirilerek, 25.10.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen Dernek Tüzüğünün 30 uncu maddesi ve 07.04.2012 tarihinde yapılan 54 üncü Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 3 :Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Dernek: Türkiye Ormancılar Derneğini,

b) Tüzük: Türkiye Ormancılar Derneği Tüzüğünü,

c) Üye: Türkiye Ormancılar Derneği Üyesini,

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Ormancılar Derneği Merkez Yönetim Kurulunu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurulunun Oluşumu,Görevleri ve Toplanması

Danışma Kurulunun Oluşumu
MADDE 4:

a)DernekYönetim, Onur ve Denetleme Kurulları ile Şube Yönetim Kurullarının üyeleri, Orman Fakülteleri Temsilcileri, Dernek İl Temsilcileri; Derneğin Bilim, Yayın ve EkoturizmKolu üyeleri ileDernek Müdüründen oluşur.

b)Önceki dönemlerde, Yönetim, Denetleme, Onur Kurulu Üyeliği yapmış üyeler, Yönetim Kurulunun katılmasını uygun gördüğü üyeler ileDanışma Kurulu toplantı gündemi gerektiriyorsa, yönetim kurulu tarafındankonuk katılımcılar davet edilebilir.

c)  Ancak (b) bendinde  sayılanların alınacak kararlarda oy hakkı bulunmaz. 

Danışma Kurulunun Görevleri
MADDE 5 :Dernek Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a)Tüzükte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öneriler üretmek ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,

b)Derneğin Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, Bilim, Yayın ve Ekoturizm Kolu,Şube ve Temsilciliklerinin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c)Dernek stratejik planı ve çalışma programının uygulanması ve geliştirilmesine  katkıda bulunabilecek araç, yöntem ve teknikler geliştirmek,

d)Dernek ile diğer meslek kuruluşları arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

e)Yönetim Kurulu'nun görüşülmesine gereksinim duyduğu konuları görüşmek ve öneri geliştirmek,

Danışma Kurulu`nun Toplanması
Madde 6 :

a)     Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu görevi süresinde enaz bir kez, Yönetim Kurulunun çağrısı ile çoğunluk aranmaksızın toplanır.

b)Olağanüstü gelişmelere bağlı olarak  Yönetim Kurulu,  Danışma Kurulu`nu toplantıya çağırabilir.

c)Danışma Kurulu toplantısının yer, tarih, saat ve gündemi,  Yönetim Kurulu'nca belirlenerek, Kurul üyeleri ile toplantıya katılması gündem gereği istenen diğer üye ve konuk katılımcılara, toplantıdan en az onbeş (15) gün önce bildirilir ve üyelerine duyurulur.

d)Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda II. Başkan veya  Yönetim Kurulu Genel Sekreter Üyesi başkanlığında çalışmalarını yürütür.

e)Danışma Kurulu gündemine, toplantı üye salt çoğunluğunun kararı ile yeni maddeler eklenebilir, ancak önceden belirlenen maddeler çıkarılamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kararların Alınması ve Yayımlanması

Kararların Alınması

Madde 7:

a)Danışma Kurulunda görüşülen konular ve alınacak kararönerileriDanışmaKurulunca belirlenen en az üç üyeden oluşan komisyonca  kayıt altına alınır.

b)Kararlar toplantıda bulunanlardan oy hakkı olanların çoğunluğuyla alınır.

c)Belirlenen eğilimler ve kararlar sonuç bildirgesinde yer alır ve danışma kuruluna sunulur.

d)Alınan kararlar dernek merkezinde muhafaza edilir. 

Kararların yayımlanması
Madde 8 :

a)Belirlenen eğilimler ve alınan tavsiye kararları içinde duyurulacak olanlar varsa  Yönetim Kurulu dernek yayın organlarında üyelerine ve kamuoyuna duyurur.

b)Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğini taşır. 

Yürürlük
Madde 9 :

a)Yönetim Kurulunun 13/09/2014 tarih ve 69/1 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik, Derneğin WEB sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

b) Ayrıca, Orman ve Av Dergisinin yayımlanacak ilk sayısı vasıtası ile tüm üyelere duyurulur. 

Yürütme
Madde 10 :

Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.   13/09/2014

 

 


8.10.2015

Bu yazı 2494 kez okundu...