Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

BASIN TOPLANTISI

BASIN TOPLANTISI

ATATÜRK (ODTÜ) ORMANI

KENT MERKEZLERİNDEKİ YEŞİL ALANLARA YAPILAN MÜDAHALENİN SON ÖRNEĞİ OLAN ODTÜ ORMANLARINA, 18 EKİM 2013 CUMA GÜNÜ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE HABERSİZ, İZİNSİZ VE HUKUKSUZ YAPILAN UYGULAMA

 

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

Türkiye Ormancılar Derneği 1924 yılında kurulmuştur. Uzun yıllar ormancılık mesleğinin tek örgütü olarak faaliyette bulunan Türkiye Ormancılar Derneği, ülkemizdeki ormancılık politikalarının oluşturulmasında, ormancılık çalışmalarının teknik düzeyde sürdürülmesinde, ormancılık yasalarının hazırlanmasında etkin görevler üstlenmiştir. Bu nedenlerle de ormancılık kamuoyunda ana örgüt olarak sayılmaktadır. Günümüze kadar işlevini ve işlerliğini kesintisiz olarak sürdüren, 07.03.1951 gün ve 3/12644 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu yararına çalışan Dernekler kapsamına alınmış ve 1983 yılında Dernekler Yasasında yapılan değişikliğe karşın adında “Türkiye” sözcüğünü kullanmasını sürdürmesi uygun görülen demokratik, mesleki kitle örgütüdür.

ORMAN NEDİR

31.08.1956 tarihinde yürürlüğe giren 6831 Sayılı Kanunun 1. Maddesi ORMANI “Tabi olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları, yerleriyle birlikte orman sayılır” şeklinde tarif etmiştir.

Bilimsel olarak ise ORMAN: Yaşama birliği oluşturan canlı toplumları ile yetişme ortamının karakterini belirleyen canlı ve cansız yetişme ortamı etmenlerinden oluşan ve bütün bunlar arasındaki karşılıklı, dengeli ve dinamik ilişkileri, madde ve enerji dolaşımlarını ve dönüşümlerini kapsayan ekolojik bir sistemdir”

Orman sadece bir ağaçlar topluluğu değildir. Orman, temel öğesi ağaç olan içerisinde çok çeşitli canlıların yer aldığı biyolojik bir yaşam birliğidir. Bu yaşam birliği içerisinde topraktaki mikro organizmalar, toprak altı ve toprak üstündeki flora ve fauna yer almaktadır. Tümünün bir işlevi, bir görevi vardır. Biri üzerindeki olumsuz bir gelişme tüm sistemi etkiler. Örneğin, ormandan bir ağacın kesilmesi toprak altında ve üstündeki fauna ve florayı olumsuz yönde etkilemektedir.

ATATÜRK(ODTÜ) ORMANI TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

·         Atatürk'ün sağlığında başkent halkına bir mesire yeri kazandırma arzusunun yerine getirilerek, Başkent halkının mesire ve dinlenme yeri ihtiyacını karşılaması,

·         Eymir ve Mogan gölleri su toplama havzalarındaki erozyonu durdurmak suretiyle göllerin dolmasını önlemek; ayrıca Ankara şehrinin sel baskınından kurtarılması,

·         Orta Doğu Teknik Üniversitesi için bir tatbikat ormanı yetiştirmek ve Orta Anadolu ağaçlandırmalarında tatbik edilecek yöntemlerin tespiti,

·         Yıllarca boş kalmış bozkır karakterindeki bu araziyi değerlendirmek,

·         Başkentin girişini güzelleştirmek, hava kirliliğini önlemek,

Amaçlarıyla Türkiye Ormancılar Derneği'nin 28.02.1956 tarihinde toplanan 17.Genel Kurulu Ankara’da ATATÜRK ORMANI (Bugün ODTÜ Ormanı) kurulmasına karar verilmiştir. 31.08.1956 tarihli 6831 sayılı orman kanunun da yürürlüğe girmesi ile TOD Yönetim Kurulu ile ODTÜ yetkilileri 15.05.1957 tarihinde prensip anlaşmasına vararak bir Protokol düzenlenmiştir. Bu Protokole göre ağaçlandırma planı, planın uygulanması, fidanların sağlanması TOD tarafından, arazinin ağaçlandırma ve işçilik masrafları ODTÜ tarafından sağlanması kararlaştırılmıştır.

Ancak, bu çalışmaların Orman Genel Müdürlüğünce yapılması uygun olacağı düşüncesiyle 15.11.1960 tarihinde o zamanki ODTÜ Rektörü Kemal KURDAŞ’la Ankara Fidanlık Müdürü Ahmet TARHAN arasında Protokol düzenlenmiştir. Bu Protokol’e göre ağaçlandırma masraflarının Orman Genel Müdürlüğünce üstlenilmesi öngörülmüştür. 2875 ha sahada ağaçlandırma çalışmalarına başlanmış olupdaha sonra yapılan çalışmalarla toplamda 3.228,77 ha alan bugün itibariyle yaklaşık 50-55 yaşlarında meşçereleri kapsayan Ankara’nın akciğerleri konumunda ODTÜ Ormanı olarak anılan ATATÜRK ORMANI meydana gelmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarında ODTÜ Özel ormanı I,II,III olarak kaydedilmiştir. 11.03.1985 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü ve ODTÜ Rektörlüğü arasında imzalanan yapılan protokolde, 6831 sayılı Orman Kanunun “Hükmü Şahsiyete Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar” hakkındaki hükümlerinin uygulanması kayıt altına alınmıştır.

Daha sonra ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMANI adıyla Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Ankara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1995-2004 yıllarını kapsayan 10 yıllık ilk Orman Amenajman Planı yapılmıştır. ODTÜ Ormanı ile ilgili her türlü uygulama bu plan dahilinde Orman Genel Müdürlüğü ilgili birimlerin denetimi ve teknik desteği ile uygulanmaktadır.

YAPILAN UYGULAMA

1-      Yukarıda kuruluş amacı ve tarihçesinden bahsedilen Atatürk Ormanı, step ikliminin zor şartlarında yoğun emek ve maliyet ile Türk Ormancısı ve ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yaklaşık 55 yılda büyük emeklerle oluşturulmuş ve Ankara’nın akciğerleri niteliğine kavuşmuş bir ormandır.

Yeşile ve Atatürk’ün vasiyetine vurulan darbeler; Atatürk’ün kendi parasıyla satın aldığı 05.05.1925 tarihinde 5.056 ha arazide kurulan, 11.06.1937 tarihinde ise Atatürk’ün düzenlediği vasiyetnamesi ile milletin hizmetinde kullanılmak üzere şartlı olarak hazineye bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği alanı içinde yer alan Ankara Söğütözündeki Orman Fidanlığı arazisinin 2004 yılında satılarak iskana açılması ile başlamış ve 2008 yılında içerisinde 133 ağaç türünü Arberatum niteliğindeki  Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinin Başbakanlık Hizmet Binası yapılmak üzere tahsisi ve iskana açılması ile devam etmiş, bugün de  ne acıdır ki ODTÜ ormanlarıyla devam etmektedir.

2-      6831 sayılı Orman Kanununa göre Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar statüsünde olan ODTÜ Ormanları 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi olup yapılacak her türlü işlem ve uygulamalar 6831 sayılı Orman Kanunun 49 uncu Maddesine göre “Devlet ormanlarına ait 14, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 42 nci maddelerin hükümleri, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar hakkında da tatbik olunur.” Hükümleri ve Orman Amenajman Planına uygun olarak ODTÜ ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi zorunluluğu vardır.

Ankara Büyükşehir Belediyesince ODTÜ ormanı içinden geçirilecek olan yol güzergahı üzerindeki her türlü ağaç ve ağaççığın belirlenip kayıt altına alınarak kesilmesi, nakledilmesi ve her türlü uygulamaya yönelik işlemlerin 6831 sayılı Orman Kanunun 45-46-47-48-49 uncu maddelerine göre yerine getirilmesi gereken yasal zorunlulukların görsel ve yazılı medyada kamuoyuna yansıdığı gibi yerine getirilmediği aşikardır.

 Bu durum karşısında;

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yükümlülüklerini yerine getirmeyerek neden suskun kalmaktadır?

 Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yol güzergahı üzerinden bazı ağaçları ağaç nakledici olarak anılan transplanterle başka yere naklettiklerini ve bu uygulamayı bir çok yerde yaptıklarının belirtmektedirler. Bu uygulamada ağaçlar kaybettiği kök oranında rüzgara karşı direncini yitirmektedir. Taşınacak alanın yetişme ortamı özellikleri, uzun yıllar yaşamış olduğu ortama uygun olması gerekmektedir. Özellikle yaşlı ağaçların kökleri ile taç hacimlerinin uyumlu olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kökleri saran toprağı dağıtmadan kaldıracak, taşıyacak yeni yerine dikecek bir güce ve teknik donanıma sahip olunması gerekmektedir. Oysa bilindiği kadarıyla bu hacimdeki toprağın taşınması güç olduğu için transplanter araçları ile ağaçların kök sistemi küçültülüp (kökler kesilerek) kök taç dengesi bozularak sökülüp nakledilmektedir. Bu yöntem küçük yaştaki fidanların sökülüp nakledilmesi için geliştirilmiş olup ODTÜ ormanlarındaki 50-55 yaşlı ağaçlar için uygun bir yöntem değildir. Taşındıkları alanda ağaç yaşasa bile estetik ve ekolojik etkilerini uzun yıllar süresince kaybetmekte ve büyük bir bölümü maalesef kurumaktadır.

 Bu konuyu Ege Üniversitesi Peyzaj Bölümü Profesörlerinden İlçin ASLANBOĞA Derneğimize ait Orman ve Av Dergisi’nin (Mayıs-Haziran 2013) sayısında: “Ağaçların başka bir yere taşınacağı sözü de son zamanlarda özellikle politikacıların ve belediye başkanlarının koruma gayretinde olan halka karşı başvurduğu başka bir aldatmacadır.” Diye yorumluyor

 Ankara Büyükşehir Belediyesince nakledildiği açıklanan ağaçlar nereye nakledilmiştir. Nakledildikleri yerin yetişme ortamı özellikleri, uzun yıllar yaşamış olduğu ortama uygun olup olmadığı bilimsel olarak tespit edilmiş midir?

 3-      ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 Ekim 2013 tarihinde onaylanarak 4 Ekim 2013 tarihinde askıya çıkartılmıştır. Askı tarihinden itibaren itirazların alınabilmesi için tanınan bir aylık yasal süre 4 Kasım 2013 tarihinde dolmaktadır. Bu tarihten sonra yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda plan kesinlik kazanmış olacaktır.

 Bütün bu yasal durum ortadayken 06.03.1995 tarihinden bu yana I. Derecede Doğal Sit Alanı olan ODTÜ ormanında Ankara Büyükşehir Belediyesi bir aylık yasal askı süresi bile dolmadan yaptığı uygulamayı neye dayanarak yapmıştır?

Yukarıdaki açıklama ve tespitler ışığında, Ankara Büyükşehir Belediyesince ODTÜ ormanlarında yapılan yasal dayanağı olmayan ağaç katliamının bir an önce durdurulması, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yetkililerini de göreve davet ediyoruz.

      Sonuç olarak yerel yöneticilerin görevlerinin bilhassa Ankara gibi yarı kurak bir yörede 50-55 yılda yoğun emek sonucu yetiştirilen ve bir VAHA olan ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ve Orman Genel Müdürlüğü’nün içerisinde anıt ağaçları bulunan Yerleşkesinin ve ODTÜ (ATATÜRK) Ormanındaki binlerce ağacı gece gündüz demeden keserek, sökerek Ankara’nın akciğerlerini tahrip etmek olmadığı, bu yeşil dokulara yenilerini eklemek olduğu bilincine en kısa zamanda kavuşmalarını diliyoruz. Yoksa çevremizde tutunacak bir dal da kalmayacaktır. 25.10.2013

                                       

 

                                                            TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

                                                                                                                                                           YÖNETİM KURULU ADINA

                                                         Fevzi KALELİ
                                                        Genel Başkan

 

   

 


Bu yazı 2134 kez okundu...