Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

54. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
54. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 
            Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, ülke bağımsızlığına sahip çıkan; emekten yana olan; tüzüğündeki ilkeleri özveri ile savunan bir duruş içinde olunacaktır.
Başta ormanlarımız olmak üzere, tüm doğal kaynakların ülke ve toplum yararına kullanılması için gerekli özenin gösterilmesine devam edilecektir.
Bu özenin gereği olarak, ormanlarımızın tahrip edilmesine karşı çıkılacaktır. Ülkemizin kamusal varlıklarının başında gelen ormanlarımızın, toplumsal yarar gözetilerek yönetilmesini savunacak ve özelleştirilmesinin karşısında olunacaktır.
Mesleki bir demokratik kitle örgütü olan Türkiye Ormancılar Derneği’nin, sürdüre geldiği bağımsız anlayış ve işleyişi devam edecek; karar süreçlerine üyelerini katan bir yönetim sergilenecektir.
            54. Dönem Yönetim Kurulu olarak; önümüzdeki 15-20 yılı planlamak amacıyla, tüm üyelerimizin görüşleri de dikkate alarak hazırlanan TOD Stratejik Planı, yapacağımız çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu belge esas alınarak hazırlamış olduğumuz Çalışma Programı, önümüzdeki 3 yıllık sürede üyelerimizin katılımı ve katkısı ile yaşam bulacaktır.
 
1.    ÜYE İLİŞKİLERİ, ÜYE SORUNLARI VE ÖRGÜTLENME KONUSU
Bu konuda atılacak adımlar esas itibariyle şunlardır:
-         Merkez, şube ve temsilciliklerimizde, çalışma grupları oluşturularak katılım teşvik edilecektir.
-         Ormancılıkla ilgili bütün gelişmeler, üyelerimize düzenli olarak aktarılacaktır.
-         Ülke ve ormancılık konularına duyarlı kişilerin derneğe kazandırılması için sistemli bir çalışma yürütülecektir. Özellikle genç üyeler kazanmak için Orman Fakülteleri ve öğrencilerle ilişkiye geçilecektir. Bu çerçevede Öğrenci Dayanışma ve İletişim Sisteminin yerleştirilmesine çalışılacaktır.
-         Çeşitli etkinlikler üzerinden gerçekleştirilecek toplantılarla, üyelerimizin güncel olarak bilgilendirilmeleri sağlanırken; Yönetimden beklentiler ve sorunları saptamamıza yarayan anket çalışmaları yapılacaktır. Bu ve benzeri yollarla, öğrenci olan veya henüz üye olmayan meslektaşlarımıza ulaşılmaya çalışılacaktır.
- Orman Fakültelerinin mezuniyet törenlerine ve diğer etkinliklerine, merkez-şube yönetim kurulu veya temsilcilikler düzeyinde katılmaya devam edilecektir.
 - Derneğimizi tanıtmak ve orman fakültesi öğrencileriyle yakın iletişim ve işbirliği sağlamak üzere, öğrencilere mesleki gezi olanakları sağlanacaktır.
-    Yeni mezun orman mühendislerine bilirkişilik eğitimi verilecektir.
- Üye Sorunları ile ilgili olarak, şube ve temsilciliklerde belirli sürelerde üye toplantıları yapılacaktır. Özellikle kamuda çalışanların haksız tayinler ve diğer hak ihlallerine uğramaları halinde, meslektaşlarımıza her türlü destek verilecektir.
- Şube ve Temsilciliklerimizi daha aktif hale getirecek çalışmalar yapılacaktır. Bu yerlerde yaşanan sorunların çözümüne destek verilecek; ortaya çıkacak sorunlar, yerinde görüşülerek çözülecektir. Ayrıca, danışma kurulu, şube ve temsilcilikler yönetmeliği yeniden düzenlenecektir.
-    Örgüt İşleyişinin demokratik ve şeffaf hale getirilmesi sağlanacaktır. Şeffaflığın ve katılımcılığın etkin bir şekilde sağlanması için TOD İnternet sitesi daha işlevsel bir hale getirilecektir.      
-Üyelerimizin aileleri ile yakın ilişkiler kurularak, dayanışma-yardımlaşma
ağımız güçlendirilecektir. 
  
2.ORMANCILIK
-Orman alanları ve varlıklarının yönetimi ve kullanımı konusundaki; politika, strateji, mevzuat, kurumsal düzenlemeler ile günlük gelişme ve uygulamalar yakından takip edilecektir. Bu gelişmelerin oluşturacağı etki ve tehditleri araştırılacak, katılımcı şekilde tartışılması ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve bu konularda kamuoyu bilgilendirilecektir.
-Ormancılık alanındaki sorunların saptanması ve çözümü yönünde yapılacak çalışmalar için, çalışma grupları oluşturulacaktır. Bu çalışmalar çerçevesinde, genel kamuoyuna hitap edecek düzeyde, ormancılık el kitapçıkları ve broşürler hazırlanacaktır.
 
-          Dernek görüşümüzün, bazı önemli güncel konularda anında üyelerimize ve
kamuoyuna aktarılabilmesi için özel bülten ya da afiş şeklinde yayınlar hazırlanacaktır. Bu yayınlar, üyelerin yanı sıra en geniş kitlelere (ilgili kamu kurumları, mahkeme başkanlıkları, siyasi partiler, STK, medya, basın ve diğer örgütler vb.) ulaştırılacaktır.
 
- Doğa ve ormanların korunması ve bunlar üzerindeki tehditlerin önlenmesine yönelik olarak STK’lar, çevre örgütleri, siyasi partiler, meslek ve sanayi odaları, TOBB ile ilişkiler geliştirilecek, ortak girişim ve çalışmalar hayata geçirilecektir.
 - Suyun ticarileştirilmesine karşı ve ulusal su kaynaklarının toplum yararına kullanımı konusunda gerekli çalışmalar yürütülecek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlara uygulamalı projeler hazırlayıp başvuruda bulunulacak ve bu çalışmalar desteklenecektir (TUBİTAK, vb.).
-    Ulusal kaynaklar kullanılarak, özellikle havza yönetimi ve kırsal kalkınma projeleri geliştirilecektir.
-     Derneğin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla uluslararası ormancılık birliklerine üye olunacak, Dünya Ormancılık Kongresi vb. etkinliklere temsilci gönderilecektir.
-          Geleneksel hale gelen, Ulusal Ormancılık Kongresi çalışmaları sürdürülecektir.
-          Mühendislik alanına yönelik seminerler ve programlar düzenlenecektir.
-    Önemli ve öncelikli ormancılık sorunları ve tehditleri ile ilgili konularda
araştırma çalışmaları desteklenecektir.
-          Ormancılık konusunda yetkin bir hukuk bürosu oluşturulacaktır. Bu alanda uygulamaya giren yasa ve yönetmelikler konusunda ve meslektaşların idarenin haksız işlemine karşı hukuki düzeltme ve iptal girişimlerinde bulunulacaktır.
-          Her türlü ormancılık faaliyetleriyle ilgili konularda, özellikle gençlere dönük eğitim, seminer gibi etkinliklerde yoğun turizm sezonu dışında Rixos Otel olanaklarından faydalanılacaktır.
-          Anayasa değişikliği konusunda, bir an önce bir bilgi dosyası, broşür ve kitapçık hazırlanarak çeşitli önerilerde bulunulacaktır.
 - Orman köylülerinin bilgilenme ve bilinçlenmesine yönelik olarak                           
ORKOOP ile işbirliği yapılacaktır.
 
-          Türkiye Ormancılar Derneği’nin dönemsel faaliyetlerini ve ormancılık alanındaki gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük öneriler sunmak amacıyla danışma kurulu oluşturulacaktır.
-          Ormancılık eğitim ve araştırma kuruluşlarının akreditasyonunda görev almak
amacıyla çalışmalar yapılarak, alt yapı oluşturulmaya başlanacaktır.
 
-          Uluslararası sertifikalandırma, örgün izleme ve raporlama konularında
(ormanların, orman ürünlerinin sertifikasyonu, karbon salınımı vb.) görev almak amacıyla çalışmalar yapılarak, alt yapı oluşturulmaya başlanacaktır.
 
-          Ormancılık alanında bu dönemde en az bilimsel bir etkinlik düzenlenecektir.
 
3.    SOSYAL ÇALIŞMALAR
Merkez Bina İle İlgili Çalışmalar:
- Yönetim katı, faaliyetler katı, çok amaçlı yönetim toplantı odası, kütüphane, lokal ve oturma salonu yeniden düzenlenecektir.
-          Dernek tesisleri (lokal, lokanta, vb.) üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini yeterli ve
kaliteli düzeyde sağlayacak şekilde işletilecektir.
-           Merkez, Şubeler ve temsilciliklerde dernek üye ve ailelerine yönelik sosyal,
kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
-           Dernek şubeleri ve temsilciliklerin kapasite ve etkinliğinin artırılması
sağlanacaktır.
-          Yeşil Gece vb. organizasyonlarda üyelerin dışında da katılımlar sağlanacaktır.
-     Geleneksel hale gelen Yılın Ormancısı seçimi ve belirli hizmet sürelerini aşan üyelerimizi onurlandırmak üzere, çeşitli ödüller ve şilt verilecektir.
-     Yayınlarda (TOD İnternet sitesi, dergi) öğrenci ve yeni mezun meslektaşlara dönük yasa, tüzük ve diğer yönetmelik değişiklikleri, güncel iş ilanları ve benzeri taleplerin yer almasına özen gösterilecektir.
 - Öğrenciler ve akademik çevreler arasında ödüllü yarışma ve çalışmalar düzenlenecektir. (Karikatür, fotoğraf yarışması vb.)
              - TOD Ormanı veya mesleki anlamda emeği geçenler adına orman oluşturulacak ve bu konudaki etkinliklere kamuoyunun desteği sağlanacaktır.
             -    Medya ile işbirliği yapılarak, ormancılık alanında toplumu bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- Derneğin faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ve daha etkili bir biçimde ulaşabilmesi için, bu konuda profesyonel destek alınacaktır.
- Gelenekselleşmesi düşünülen medya ödül töreni düzenlenecektir.
               - Yerel idareler (valilik, kaymakamlık, belediye, muhtarlık) ile işbirliği yapılarak, topluma yönelik, etkin bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
               -    Çocuklar başta olmak üzere tüm toplumumuza; çevre, doğa ve orman sevgisini kazandırmak ve geliştirmek için etkin çalışma yürütülecektir.
 
4. BASIN – YAYIN ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA
-Orman ve Av Dergisi ile TOD WEB Sitesi: Derneğin WEB sitesi ormancılık konularında zengin ve güncel hale getirilecek, WEB sayfasından yararlanılanların sayısı arttırılmaya çalışılacaktır.   Orman ve Av Dergisi’ne, TOD İnternet Sitesinden ulaşılması sağlanacaktır. Yine sitemizde derneğimizin kütüphanesinde bulunan yayınların bir listesi bulunacaktır.
- Mesleğimizin geçmişten günümüze gelen belge ve bilgileri derlenip toparlanarak kurumsal hafızamız olan arşiv oluşturularak herkesin kullanımına sunulacaktır.
 
-    Tanıtıcı materyaller (tanıtım filmi, sunum, basılı ve dijital tanıtım afişler vb.) aracılığıyla, derneğimizin tarihsel gelişimi, amaçları, hedefleri ve etkinliklerini tanıtan belgeler hazırlanacaktır.
-    Orman Ve Av Dergimizde, orman fakültelerine ve özellikle öğrencilere dönük haber ve yazılara yer verilecektir. Derginin;  üyelere, ilgili fakültelere, araştırma müdürlükleri ve ormancılık dışı kişi ve kuruluşlara özellikle internet sayfamızdan yaygın olarak ulaşması sağlanacaktır.
-    TOD kütüphanesinde, uzun yıllar sonunda biriktirilen kitapların güvenceye alındığı ve günümüzde temel ormancılık bilgilerine erişilebilen kitapların bulunduğu bir düzenlemeye gidilecektir. Kütüphane, TOD çalışma organları ve oluşturulacak birimlerin rapor hazırlama vb. çalışmalarını yürütebilecekleri bir ortama kavuşturulacaktır.
-          Bilim Kurulu tarafından rapor halinde hazırlanacak, Türkiye ormancılığının
önemli ve öncelikli sorunları, üyelerimizin katkıları da sağlandıktan sonra TOD görüşü olarak yayınlanacaktır. Kamuoyunu aydınlatmak ve üyelerimizi bilgilendirmek, yayınlarımızın niteliğini artırmak için oluşturulan bilim kurulunun çalışmalara etkin bir şekilde katılımı sağlanacaktır.
- Dünya Ormancılık Günü en etkin bir şekilde kutlanılacaktır.
- İlköğretim okullarına yönelik doğa ve ormancılık içeren bir konuda ödüllü resim, şiir vb. konularda yarışma düzenlenecektir.
 
5. EKOTURİZM
Eko turizm grubu, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları ile Derneğin tanıtımında önemli bir işlev üstlenmiştir. Grubun yaptığı yıllık gezi programlarında, katılımcıların doğa eğitimine de ciddi katkı sağlamıştır. Bu özelliği göz önüne alınarak, söz konusu çalışmaların özellikle şubeler ve temsilcilikler kanalıyla daha yaygın hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Aynı zamanda Doğa Okulu için gerekli alt yapı oluşturulacaktır.
 
6. ORMANCILIK DIŞI KAMUOYU İLE İLİŞKİLER
-          Özellikle çocuklar ve gençlere dönük çeşitli tanıtıcı çalışmalar, bu kitlelerin ilgisini çeken ve özellikle sosyal duyarlılığı olan sanatsal faaliyetlerin (sergi, film, tiyatro gibi) düzenlenmesi veya en azından bu tür mevcut projelere sponsor olunması sağlanacaktır.
-          Çevre ve orman duyarlılığının en üst noktaya ulaştığı günümüzde, derneğin temel ilkeleri ve esaslarına göre ormancılık dışı kamuoyu, kitle ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacaktır.
-     Özellikle hükümetlerin ormancılık alanındaki eksik ve hatalı uygulamaları konusunda ormancılık dışı kamuoyu bilinçlendirilecektir.
 
7. ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası kongre ve etkinliklere, olanaklar ölçüsünde temsilci gönderilmesi sağlanacaktır.
Uluslararası çevre ve ormancılık kuruluşları ile derneğin temel hedef ve ilkelerinden sapmamak koşuluyla işbirliği yoluna gidilecek, özellikle Avrupa’daki ormancılık kuruluşları ile geçmişteki karşılıklı ziyaret ilişkileri yeniden canlandırılacaktır. Ayrıca çeşitli uluslararası üst kuruluşların çevre ve ormancılıkla ilgili projeleri takip edilerek sağlanan fonlardan faydalanılacaktır.
 
8. İKTİSADİ İŞLETME
Türkiye Ormancılar Derneği İktisadi İşletmesi (TOD); Türkiye Ormancılar Derneği Basın Yayın Dağıtım Amenajman Ağaçlandırma ve Her Türlü Ormancılık Faaliyetleri ile Turizm ve Sosyal Tesisler iktisadi İşletmesi olarak kurulmuş ve 15.10.2003 tarih ve 5931 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak faaliyete geçmiştir. Türkiye Ormancılar Derneği’ nin amaçlarına ve tüzüğüne uygun olmak kaydıyla İktisadi İşletme esasları; Basın-Yayın-Dağıtım, Amenajman, Ağaçlandırma, Proje, Her Türlü Ormancılık Faaliyetleri, Turizm, Sosyal Tesisler kurmak ve/veya kurdurmak olarak belirlenmiştir.
Yukarıda açıklanan İktisadi İşletme esasları çerçevesinde;
-          Ekopark Tur. İnş. Tic. A.Ş. ile yapım, İşletme, Devretme sözleşmesi gereği kira bedelinin eksik kalan kısmı talep edilecek ve proje dışı olan hususların ortadan kaldırılması istenecektir.
-          İktisadi işletmeye, kalite yönetim sistemi belgesi alınması sağlanacaktır.
-          İç ve dış kaynaklı projelerde yer alınması ve gerektiği takdirde STK’larla konsorsiyum olarak katılım sağlanacaktır.
-          Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde ihale edilen hizmet alımlarına katılım sağlanacaktır.
-          Dış kaynaklı projelerde, üyelerin katkıları dışında yabancı dilde danışmanlık hizmetleri verebilecek firmalarla işbirliği yapılmasına çalışılacaktır.
-          Türkiye Ormancılar Derneği’nin istediği kitap ve broşürlerin basılması, satılması ve dağıtılması sağlanacaktır.
 


Bu yazı 1852 kez okundu...