Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

54. GENEL KURUL

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 54. OLAĞAN GENEL KURULU 07.04.2012 GÜNÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SALONUNDA YAPILDI

        

Genel kurul toplantısı TOD Genel Sekreteri  Hüseyin ÇETİN tarafından açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan başkanlığına Muzaffer TOPAK, Başkan yardımcılığına İsmet BAYRAKTAR, Yazman üyeliklerine Mehmet ERGE ve Gazi UZUN oy birliğiyle seçilmişlerdir.

Divan Başkanının toplantı gündemi sunması ve gündeme ilişkin önergelerin divana sunulması ile beraber görüşmelere geçilmiştir.

İlk olarak sunuş konuşmasını yapmak üzere TOD Genel başkanı Mustafa YUMURTACI söz alarak  53. Dönemde yönetim kurulu olarak yaptıkları çalışmaları, etkinlikleri ve karşılaştıkları zorlukları genel kurulun bilgisine sunmuştur. 

Sunuş konuşmasının ardından konuklara söz verildi.

Şükrü ABBASOĞLU 2/B ile ilgili görüşlerini anlattı.

Nevşat ÖZER meslekte dayanışmanın önemini, ormancılığın problemleri hakkındaki görüşlerini ve yeni anayasa çalışmalarına derneğin katkı vermesi gerektiğini belirtti.

Yunus ENSARİ, Türkiye Tabiatını Koruma Derneğine sahip olunması ve etkinliklerine katkı verilmesini istediler.

Mustafa TAPAN, amenajman, silvikültür ve ağaçlandırma konularının önemli olduğunu, idarenin bu konularda daha hassas olması gerektiğini belirtti.

Şükrü DURMUŞ, Gazi yerleşkesinin devredilmesinin 173 yıllık teşkilatımızın yok sayılması olduğunu, personel politikalarının yanlış olduğunu, her hangi bir kritere dayanmadan Bölge ve İşletme müdürlüklerinin açılıp kapatıldığını, bu konularda dava açtıklarını ve kazandıklarını belirtti.

Salih SÖNMEZIŞIK, Turizm Bakanlığına tahsisi yapılan ve turistik tesis bulunan arazilerin 2/B yasasıyla orman dışına çıkarılacağını ve orman kaynakları yönetiminin giderek başka meslek gruplarının görev ve yetki alanına devredilmekte olduğunu belirtti.

Konuk konuşmalarının ardından TOD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa YUMURTACI tarafından 53. Dönem çalışma raporu, Denetleme kurulu adına İsmail İKİLER tarafından Denetim kurulu raporu, Genel sayman Kemal KAYA tarafından Bilanço okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

Bilanço, çalışma ve denetim raporları hakkında söz alan konuşmacılar özetle;

Melih OLCAY, derneğin profesyonellerce yönetilmesi, kültürel faaliyetlerin yetersiz olduğu, web sitesinin daha kapsamlı olması gerektiğini,

Fethi KARADUMAN, mesleki sorunlar konusunda daha etkin olunması, iletişim araçlarının daha etkin kullanılması gerektiğini,

Mehmet GÖÇEBE, yer altı ve yerüstü kaynaklarının özelleştirildiği, bu konunun üzerine gidilmesi gerektiği, web sayfasının magazinden arındırılarak daha etkin kullanılması gerektiğini,

İyigün PULAT, 2/B konusu ve genç ormancıların problemlerine yardımcı olunması gerektiğini,

Nafi ALTINÖZ, mesleki sorunların olduğu, yönetimin hata yaptığını yönetim kurulunun 7 üyeli olması gerektiğini, dernek binasının projeye uygun olmayan bölümlerinin olduğunu,

Süleyman METİN, 53.dönem yönetiminin yargı kararıyla yok hükmünde olduğu, ticari işletmenin genel kurula hesap vermesi gerektiğini,

Hüseyin MERT, genel toplantılarının bir gün ile sınırlandırılmasının yanlış olduğu, bilançodaki gider bölümünün daha ayrıntılı ve açık olması gerektğini,

Fevzi YILMAZ, akil adamlar kurulu oluşturularak mesleki konularda çözüm üretilmesi ,STK larca düzenlenen aktivitelere katılımın daha yoğun olması gerektiğini,

Ünal YILMAZ, derneğin avukatı olduğunu, söz alan konuşmacıların yasal süreçle ilgili eleştirilerinin doğru olmadığını, bu konuda eksik bilgilenme olduğunu,

Salih USTA, Yargıtay kararına değinerek derhal olağanüstü genel kurula gidilmesi gerektiğini, yönetimin ormancılık ve ormanlarımızla ilgili çalışma yapmadığını,

Aydın GERİŞ, derneğin kiraya verdiği lokanta işletmecisinin yanında hiçbir yakınının çalışmadığını, şahsıyla ilgili ithamların doğru olmadığını,

Belirtmişlerdir.

Üyelerin konuşmalarından sonra söz alan yönetim kurulu başkanı Mustafa YUMURTACI ve Denetleme kurulu adına İsmail İKİLER yapılan eleştirileri cevaplamışlardır.

Bu konuşmalardan sonra  yapılan oylamada bilanço, yönetim ve denetim kurulları aklanmıştır.

Daha sonra gündeme alınan önergeler ve gündemdeki diğer konular görüşülmüştür.

Derneğe üyelik başvurularının şube’lerce genel merkeze gönderilmesi ve üyelik kararının genel merkezce sonuçlandırılması yönündeki tüzüğün 6-a/5 ve 6-a/6 maddelerinin değiştirilmesi oy birliğiyle, 

Marmara şubesine taşınmaz mal alınması ve bütçe ayrılması oy birliğiyle ,

Antalya şubesinin kurulması oy birliğiyle,

Antalya Serik İlçesi, Belek / İleribaşı mevkiindeki tesisin daimi üst hakkı payının devri talebinin reddedilmesi oy birliğiyle,

2012-2013-2014 yılları tahmini bütçesi oy birliğiyle,

Tüzüğün 16/7, 16/11, 16/12, 16/14, 20/9 ‘da sayılan genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilmesi gereken yetkiler ve görevler oylanarak kabul edilmiştir.

Tüzük gereğince çıkarılması gereken yönetmeliklerin hazırlanarak yürürlüğe konulması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi oylanarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca,

Genç ve işsiz meslektaşlarımız için mesleki ve teknik konularda kurs ve seminerler düzenlenmesi,

OGM Gazi yerleşkesinin elden çıkarılması konusundaki yetkililer hakkında gerekli girişimlerin yapılması, Gazi yerleşkesinin devri konusunda eski ve yeni genel müdürlerin kınanması,

Ormancılık tarihi ve ormancılık politikaları okulu etkinliği düzenlenmesi,

Rixos otelden daha önce yararlananların ve gelecek dönemde yararlanacak olanların puan durumu ve 10 gün önce web sayfasında ilan edilmesi,

Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazine arazilerinin satışı hakkında kanun tasarısı için katkı sağlayan siyasal partilerin kınanması,

Hususları oy çokluğuyla kabul edildi.

 

Dilek ve temennilerin alınmasından sonra yeni dönem yönetim, denetim ve onur kurullarının seçimine geçilmiştir. Divan başkanlığına verilen dilekçelerde yer alan adaylar arasında yapılan oylama ve sayım sonunda yeni yönetim, denetleme ve onur kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

  

  54. DÖNEM YÖNETİM, DENETİM VE ONUR KURULU ÜYELERİ

 

 

 


Bu yazı 2941 kez okundu...